1.  นักเรียน ห้องเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา ในทุกสังกัด

2.  ที่ตั้งสถานศึกษา                                                   

 

          มหาวิทยาลัยรังสิต
ตั้งอยู่ที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก, ถนนพหลโยธิน, หลักหก, ปทุมธานี 12000
โทร 0-2533-9050 โทรสาร 0-2533-9470
http://www.rsu.ac.th/


     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
200 ถนนรังสิต -นครนายก (คลอง 5) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0-2577-1028-31โทรสาร 0-2577-1023
http://www.eau.ac.th


     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง 6)
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
โทร : 0-2549-4990-2 , 0-2549-3013-4 โทรสาร 0-2577-2357
http://www.rmutt.ac.th/

     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0-2546-1301 , 0-2546-1473 โทรสาร 0-2546-1300

       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
http://www.vru.ac.th/

      หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์   0-2564-4440-59 โทรสาร 02-5644409
http://www.tu.ac.th/org/rscampus/

     สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ที่อยู่ ตู้ ป.ณ.4 คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 0-2516-0092-94 โทรสาร 0-2516-2126
http://www.ait.ac.th/

     มหาวิทยากรุงเทพ ฯ
วิทยาลัยเขตรังสิต ตั้งอยู่เลขที่ 95/1 หมู่ 5 ถนนพลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 0-2902-0250-99 โทรสาร 0-2240-1516

http://admission.bu.ac.th/index.htm

      มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 140 หมู่ 4 ถนน ติวานนท์-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000ี
โทรศัพท์ : 0-2975-6999
  โทรสาร 0-2979-6728
http://www.ptu.ac.th/th/main.php


    ศูนยฝึกอบรม์วิศวกรรมเกษตรบางพูน
ตั้งอยู่ที่ 2 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2567-0784

  มหาวิทยาลัยชินวัตร
ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 10 บางเตย สามโคก ปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ : 0-2599-333-41
http://www.shinawatra.ac.th/index1.html                            รายชื่อสถานศึกษาและหมายเลข

มหาวิทยาลัย,วิทยาลัย,สถาบัน,วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)   0-2564-4440-59
มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต   0-2902-0250-99
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง 6)   0-2549-4990-2 , 0-2549-3013-4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตปทุมธานี   0-2531-2988,0-2531-2989
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   0-2529-0674-7
มหาวิทยาลัยรังสิต   0-2533-9050
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ   0-2546-1301 , 0-2546-1473
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   0-2577-1028-31
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย   0-2516-0092-94
โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมทอง   0-2581-5548,0-2581-1935
โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี   0-2581-6792,0-2581-6790
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี   0-2581-6920 , 0-2581-6560
     
สังกัดกรมสามัญศึกษาปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย   0-2581-4460-4
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี   0-2581-6559,0-2581-6391
โรงเรียนปทุมวิไล   0-2581-6773,0-2581-7266
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"   0-2581-5571,0-2581-1825
โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"   0-2581-5569
โรงเรียนบัวแก้วเกษร   0-2599-1547
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา   0-2926-0485
โรงเรียนธัญบุรี   0-2523-8840,0-2523-8188
โรงเรียนธัญรัตน์   0-2577-1577
โรงเรียนสายปัญญารังสิต   0-2536-3544,0-2536-4020
โรงเรียนลำลูกกา   0-2569-1051,0-2569-1051
โรงเรียนนวมินราชินูทิศสวนกุหลาบ   0-2563-1294
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม   0-2529-0661-2
โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร   0-2902-7540
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต   0-2577-3263-4
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม   0-2549-1124-5
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม   0-2523-9016
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร   0-2532-1551,0-2995-0070-1
     
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
โรงเรียนวัดชินวราราม อำเภอเมือง 0-2581-1460
โรงเรียนวัดบางนางบุญ   0-2581-6489
โรงเรียนวัดบางคูวัด   0-2581-5752
โรงเรียนวัดบางเดื่อ   0-2581-6086
โรงเรียนวัดโบสถ์   0-2581-6488
โรงเรียนวัดเทียนถวาย   0-2501-2259
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ   0-2581-5526
โรงเรียนวัดมะขาม   0-2581-5450
โรงเรียนวัดเปรมประชากร   0-2567-0488
โรงเรียนวัดหงษ์ปทุมาวาส   0-2581-6473
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี   0-2581-6475
โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน   0-2581-5507
โรงเรียนวัดสังลาน   0-2501-2646
โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า   0-2581-6781
โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กระพ้อ อำเภอสามโคก 0-2593-1430
โรงเรียนวัดบางเตยนอก   0-2593-1966
โรงเรียนวัดบางเตยใน   0-2593-1352
โรงเรียนวัดเชิงท่า   0-2593-1964
โรงเรียนชุมชนวัดไกเตี้ย   0-2581-5900
โรงเรียนสามัคคียาราม   0-2593-1929
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร อำเภอลาดหลุมแก้ว 0-2599-1959
โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว   0-2599-1544
โรงเรียนวัดบัวขวัญ   0-2599-1540
โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม   0-2581-3972
โรงเรียนวัดบ่อทอง   0-2599-1541
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อำเภอธัญบุรี 0-2546-1293
โรงเรียนวัดมูลจินดาราม   0-2577-1203
โรงเรียนวัดเขียนเขต   0-2533-1119
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม   0-2536-6904
โรงเรียนเจริญดีวิทยา   0-2569-1981
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์   0-2516-0964
โรงเรียนวัดอัยยิการาม   0-2546-1255
โรงเรียนวัดขุมแก้ว   0-2546-1295
โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์   0-2577-1176
โรงเรียนวัดแสงสรรค์   0-2533-0289
โรงเรียนวัดทองพูลอุทิศ   0-2516-9929
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาการ   0-2532-1498
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน อำเภอคลองหลวง 0-2529-1695
โรงเรียนวัดครู 2502   0-2529-0720
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน   0-2516-8265
โรงเรียนคลองหนึ่ง   0-2516-9190
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง   0-2516-8342
โรงเรียนจารุศรบำรุง   0-2529-0172
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์   0-2516-0964
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69   0-2516-9070
โรงเรียนคลองสอง   0-2524-0366
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม   0-2524-0126
โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อำเภอลำลูกกา 0-2532-2211
โรงเรียนวัดคลองขัน   0-2533-2644
โรงเรียนวัดกลางคลองสี่   0-2533-2298
โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส   0-2569-1188
โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน   0-2569-1148
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม   0-2536-6904
โรงเรียนวัดเกตุประภา   0-2577-2346
โรงเรียนวัดชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม   0-2569-1011
โรงเรียนวัดธัญผล   0-2569-1149
โรงเรียนวัดสุวรรณ   0-2569-1361
โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง   0-2563-1200
โรงเรียนวัดเจริญบุญ หนองเสือ 0-2549-1045
โรงเรียนชุมชนบึงบา   0-2549-1134
โรงเรียนวัดแสงมณี   0-2546-1296
     
สังกัดคณะกรรมการศึกษาเอกชน
โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา อำเภอเมือง 0-2501-2323
โรงเรียนประคองศิลป์   0-2581-8156
โรงเรียนอินทุสูตศึกษา   0-2581-3007
โรงเรียนพิทักษ์ครานุสรณ์   0-2581-5702
โรงเรียนสารินันท์   0-2567-0734
โรงเรียนรังสิตวิทยา   0-2958-8609
โรงเรียนบ้านพลอย   0-2533-9722-3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก   0-2533-9674
โรงเรียนปทุมวิทยา อำเภอสามโคก 0-2593-1365
โรงเรียนบัวแก้วเกษร   0-2599-1547
โรงเรียนประชุมวิทยา   0-2599-1727

   
กลับหน้าเว็บ